چرا فرد معتاد مناسب ازدواج نیست

چرا فرد معتاد مناسب ازدواج نیست

چرا فرد معتاد مناسب ازدواج نیست
برخي از افراد براي ازدواج مناسب نيستند و بايد از آنها پرهيز شود. برخي از
خصلتها و ويژگيها هست، كه ازدواج و زندگي مشترك را با مشكلات بسيار زيادي
روبرو خواهد ساخت. البته هيچ كدام ما بيعيب نيستيم و واضح است كه هر كدام ما
ضعفها و كاستيهاي خاص خودمان را داريم. اما برخي از ويژگيهاي منفي هستند، كه در
مقايسه با ساير خصلتها خطرناكتر و مخربتر هستند و در صورتيكه فردي صاحب آن
ويژگي باشد، زندگي با او در واقع يك كابوس خواهد بود. در زير ويژگيهايي ذكر
ميشود كه در صورت وجود آن، ازدواج با آن فرد زيان بخش و آسيبزننده خواهد بود و
لازم است كه از چنين فردي اجتناب شود.

افرادي كه معتاد به مصرف موادمخدر، الكل يا دارو هستند.
اگر دست خود را در آتش ببريـد، حتمـاً خواهيـد سـوخت . اگـر خـود را جلـوي
ماشين بياندازيد حتماً زير گرفته خواهيد شد . اگر عاشق يك الكلي يا معتـاد بـه موادمخـدر
بشويد، حتماً آسيب خواهيد ديد.
كسي كه معتاد به مصرف مواد مخدر يا مصرف مـشروبات الكـي اسـت ، بـه واقـع
فردي است كه سعي ميكند تا بر مغز خود با استفاده از يك ماده شيميايي تأثير بگذارد، تـا
از مشكلات و دنياي واقعي دور شود.
ما با تعداد بيشماري از زوجها و همسران روبروميشويم، كه در ابتـداي زنـدگي
اعتياد را يك امر عادي مي دانستهاند؛ يا فكر ميكردهاند كه موضوع چندان مهمي نيـست و
نامزد آنها پس از ازدواج مواد را ترك خواهد كرد و به اين اميـد تـن بـه ازدواج داده انـد و
بعد با يك زندگي بحران زده روبرو شـده انـد. زنـدگي پرملالتـي كـه در آن بـسيار آسـيب
ديدهاند و راههاي گريزاز آن بسيار محدود بوده است.

براي آنكه به طور خيلي خلاصه با اعتياد آشنا شويم، در اينجا اطلاعات محدودي
ميآوريم، تا تصوير صحيحتري از اعتياد داشته باشيم.
76 درصد مردان و 65 درصد زناني كه معتاد به مصرف مواد هستند، يك بيمـاري
رواني ديگر نيز دارند. (كاپلان، سادوك) علايم افسردگي بين افراد مبتلا بـه سـوء مـصرف
مواد يا وابستگي به مواد شـايع اسـت (كـاپلان، سـادوك) و احتمـال خودكـشي موفـق بـين
مبتلايان به بيماري سوء مصرف مواد تقريباً 20 برابربيشتراز كل جمعيت است.
از آنجا كه فرد معتاد نياز به درمان جدي دارد ، بايد از ازدواج با او پرهيز كرد. اين
پرهيز از ازدواج تنها به دليل خود اعتياد نيست ، بلكه به دليل تأثيرات روانشناختي اسـت كـه
مصرف مواد بر روي فرد بر جاي ميگذارد. مثلاً مصرف مواد افيوني از قبيل ترياك ، ايجاد
خواب آلودگي، بياشـتهايي، كـاهش ميـل جنـسي، كـاهش فعاليـت، تغييـر در شخـصيت،
وراجي، بيش فعالي، تحريكپذيري، پرخاشگري، تهييج، بـدبيني، نـاتواني جنـسي و تـوهم
ميكند. آيا با فردي كـه تحـت تـأثير مـواد داراي چنـين شـ رايطي هـست مـي تـوان ارتبـاط
صميمانهاي برقرار كرد؟ مسأله اعتياد يكي از جدي ترين مـسايلي اسـت كـه قبـل از ازدواج
بايد به آن توجه كرد . در تحقيق قبل از ازدواج ، اين مورد يكـي از الزامـات اسـت . دانـستن
اينكه آيا يكي از اعضاي اصلي خانواده ي فرد معتاد هست يا نه؟ نيز مي تواند كمك كننده
باشد. چرا كه يك الگوي ژنتيك در بيماري سوء مصرف مواد مشاهده ميشود.
ازدواج با فرد معتاد يك خودآزاري و يك آسيب جدي است . امـا اگـرفـردي را
دوست داريد كه معتاد است ، تنها ميتوانيد از او بخواهيد كه مواد را كنـار بگـذارد و بـراي
ترك مواد كمك تخصصي بگيرد در صورتي كه اين فرد موفق بـه تـرك مـواد شـد ، لازم
است تا يك سال از ازدواج با او خودداري كنيد . چون 12 مـاه اول پـس از قطـع وابـستگي
دورهي پر خطري براي عود بيماري بـه شـمار مـي رود. ايـن دوره را اصـطلاحاً دوره بهبـود

موقت اوليه ناميدهاند. (كاپلان، سادوك) پس از آن همچنان بايد با احتياط بـسيار بـا چنـين
افرادي ازدواج كرد.
يك فرد معتاد، لازم است تا به خودش بپردازد و در ابتدا بيمـاري خـود را درمـان
كند. بسياري از اين افراد براي فرار از واقعيت اعتياد، ممكن است رو به ازدواج آورند. و يـا
حتي خانوادههاي آنها تصور كنند كه ازدواج ميتواند درمان اعتياد آنها باشد. درمان اعتيـاد
همانند درمان ديگر بيماريهاي روانشناختي، يك درمان كاملاً متمركزو تعريف شده است
و ازدواج تنها ميتواند استرس اين افراد را اضافه كند و مصرف مواد آنها را افزايش دهد.
تراژدي و خيمي كه در جامعه ما در اين سالها روي دا د، تراژدي همسران معتـادان
تزريقي بود. بسياري از اين معتادان به دليل استفاده از سرنگ مـشترك دچـار بيمـاري ايـدز
شدند و به دليل ارتباط جنسي با همسران خود، همسران آنها نيزدچـار ايـن بيمـاري مهلـك
شدند. آيا آنها باور ميكردند كه روزي دچار چنين تراژدي مهيبي شوند؟

منیع گلهای زندگی

 

یک نظر

  1. بنظر من باید مشکلو از ریشه حل کرد نه این بیچاره ها وقتی مسولین اجازه ورود و پخش ندن جوونا بدبخت نمیشن نامزدم وکیله پایه یک دادگستریه فک کردم خوشبختم میکنه تو تحصیلم پیشرفت میکنم ولی فهمیدم معتاده ازش متنفرم و دیگه نمیخوامش چون اون علاقشو به مواد نشون میده نه من خاک برسرش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com